תנאי שימוש

תנאי שימוש
תנאי השימוש בתמונות או במדיה הנמכרת באתר "תמונה"

תנאי השימוש בתמונות או במדיה המופיעים באתר"תמונה" מפרטים את זכויות השימוש בהם ומהווים הסכמת הרוכש באופן אישי וגם את החברה או העסק המעסיקים אותו והמסמיכים אותו לרכוש תמונות באתר לשימוש בהם בכפוף לסוג הרשיון בה נקנתה התמונה.

כל שימוש בתמונות שלא ע"י קניה לכל מטרה שהיא בכל גודל ובכל צורה ע"י העתקה או הורדה או כל אופן אחר אסורה ומהווה פגיעה בזכויות היוצרים ועלולה לשמש עילה לדין תורה או לתביעה משפטית. מובהר בזאת שכל התמונות המוצגים באתר הנם בתשלום כל חריגה מתנאים אלה מהווה פגיעה בזכויות היוצרים ועלולה לשמש עילה לדין תורה או לתביעה משפטית.

אסור באופן מפורש למכור מכירה חוזרת של התמונות או המדיה הנכרת באתר "תמונה". אסור להעביר את התמונה לאחר על מנת שימכור אותה, או לעשות מהתמונה עצמה כמו שהיא - פוסטר או מוצר כלשהו למכירה המונית - אלא אם כן מקבלים אשור בכתב מהנהלת האתר.

השימוש בתמונות מותנה בתשלום מלא של הסכום ובפירעון במועד הקבוע. אי תשלום מלא, או אי עמידה בתשלום במועד הרשום, מהווים הפרה יסודית של הסכם מכירת הזכויות לפרסום.

שימוש שלא לפי התנאים

במקרה של שימוש לא מורשה בתמונה או במדיה שלא לפי תנאי השימוש המוגדרים כאן, או בעת חריגה מזכויות השימוש שנמכרו ללקוח, מתחייב בזאת הלקוח לפצות את אתר תמונה על פי דרישתנו.

בברכה,

צוות תמונה